הבהרה משפטית


הפרסומים באתר זה אינם מהווים חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה,
החזקה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם והם אינם מהווים ייעוץ
להשקעות. הפרסומים הנם כלליים ואינם באים להחליף שיקול דעת
עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ על ידי יועץ
השקעות מוסמך, המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של
המשתמש, לצורך ביצוע עסקאות ספציפיות.

הנתונים הנכללים בפרסומים באתר זה, לרבות בסקירה או בניתוח של
ניירות ערך ספציפיים, הנם על בסיס מידע גלוי ו/או ממקורות חיצוניים
ואין לבנק כל אחריות לנכונותם ו/או אמיתותם.

קבוצת הבנק מחזיקה או עשויה להחזיק, בין אם במישרין ובין אם
בעקיפין, בין אם בעבור עצמה ובין אם בעבור אחרים, בני"ע הנסקרים.
הבנק הבינלאומי, חברות בשליטתו, בעלי מניותיו וחברות בשליטתם
עוסקים, בין היתר, במתן שירותי חיתום, ניהול השקעות, ניהול קרנות
נאמנות וניהול קופות גמל. לפיכך, יתכן כי במהלך עיסוקיהם האמורים
הנם מחזיקים ו/או יחזיקו, ירכשו ו/או ימכרו את ניירות הערך הנסקרים
בפרסומים באתר.

סקירות או ניתוחים הכלולים באתר ושנערכו על ידי גורמים חיצוניים
ולא על ידי הבנק, כמפורט בגוף הסקירה, אינם משקפים בהכרח את
עמדת הבנק הבינלאומי, אינם מהווים המלצה מטעמו ואין לבנק כל
אחריות לאמיתות הפרטים המופיעים בהם.

הבנק הבינלאומי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד
שיגרם משימוש בפרסומים המופיעים באתר זה.

הנתונים המופיעים באתר זה עשויים להשתנות בכל עת.
אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש חורג בפרסומים באתר ללא
קבלת אישור מהבנק בכתב ומראש.