איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ :דוחות כספיים
  955,446 :שווי חברה
11800000 :מניות רשומות
  שנתיים   רבעוניים
נתונים רבעוניים
Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017
936,843 959,559 1,112,882 1,073,622 953,794 1,239,355 סך מאזן
272,218 270,830 271,327 336,503 346,116 345,538 הון עצמי
47,801 85,286 134,131 202,585 67,380 84,923 מכירות
8,312 11,738 16,630 39,436 7,451 2,343 רווח לפני מס
5,310 9,040 12,770 30,789 7,618 1,589 רווח נקי
14,683 -10,311 46,008 5,718 11,645 10,147 תזרים מזומנים
0.5 0.86 1.22 2.91 0.59 0.14 רווח למניה
100.21 66.73 53.92 28.22 109.11 566.9 מכפיל רווח
1.95 2.23 2.54 2.58 2.4 2.61 מכפיל הון
0.29 0.28 0.24 0.31 0.36 0.28 הון עצמי/מאזן
0.11 0.11 0.1 0.15 0.11 0.02 רווח/מכירות
:מקרא
.סך מאזן של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה
.באלפי ש"ח מתואמים
סך מאזן
.הון עצמי של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה
.באלפי ש"ח מתואמים
הון עצמי
.מכירות החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים שלה
.באלפי ש"ח מתואמים
מכירות
רווח לפני מס של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של
.החברה. באלפי ש"ח מתואמים
רווח לפני מס
.רווח נקי של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה
.באלפי ש"ח מתואמים
רווח נקי
תזרים מזומנים של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של
.החברה. באלפי ש"ח מתואמים
תזרים - מזומנים
.הרווח הנקי מחולק בערך הנקוב של המניה
רווח למניה
.מחושב על ידי חלוקת שווי השוק של החברה ברווח נקי שנתי
מכפיל רווח
.שווי שוק מחולק בהון העצמי של החברה
מכפיל הון
.ההון העצמי מחולק בסך המאזן של החברה הון עצמי/מאזן
.רווח נקי מחולק במכירות של החברה
רווח נקי/מכירות
.רווח נקי מחולק בהון העצמי של החברה
רווח נקי/הון עצמי

 

חיפוש נייר
search icon
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
תשואות  
נתוני חברה  
פרופיל חברה  
בעלי עניין  
דוחות כספיים  
אסיפות  
הטבות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
ניתוח טכני  
חדשות  
חדשות והודעות