בתי זקוק לנפט בע"מ :דוחות כספיים
  5,176,505.19 :שווי חברה
3197347363 :מניות רשומות
  שנתיים   רבעוניים
נתונים רבעוניים
Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017
13,656,000.91 12,731,490.35 13,940,449.89 13,505,462.45 14,102,302.76 13,193,875.49 סך מאזן
3,408,740.33 3,404,030.94 3,800,890.22 3,731,378.23 3,987,637.99 3,494,812.07 הון עצמי
4,688,408.07 3,483,742.1 4,353,156.59 3,803,888.83 4,972,950.07 4,377,093.87 מכירות
52,496.57 105,817.07 421,906.2 19,075.61 214,103.56 120,509.76 רווח לפני מס
75,103.97 105,930.05 333,340.51 5,358.91 162,280.72 68,757.39 רווח נקי
382,165 510,183.79 416,725.63 45,633.39 945,266.3 470,750.78 תזרים מזומנים
0.02 0.03 0.1 0.02 0.04 0.02 רווח למניה
65.56 43.46 13.04 827.54 26.7 66.68 מכפיל רווח
1.44 1.35 1.14 1.19 1.09 1.31 מכפיל הון
0.25 0.27 0.27 0.28 0.28 0.26 הון עצמי/מאזן
0.02 0.03 0.08 0.03 0.02 רווח/מכירות
:מקרא
.סך מאזן של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה
.באלפי ש"ח מתואמים
סך מאזן
.הון עצמי של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה
.באלפי ש"ח מתואמים
הון עצמי
.מכירות החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים שלה
.באלפי ש"ח מתואמים
מכירות
רווח לפני מס של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של
.החברה. באלפי ש"ח מתואמים
רווח לפני מס
.רווח נקי של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה
.באלפי ש"ח מתואמים
רווח נקי
תזרים מזומנים של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של
.החברה. באלפי ש"ח מתואמים
תזרים - מזומנים
.הרווח הנקי מחולק בערך הנקוב של המניה
רווח למניה
.מחושב על ידי חלוקת שווי השוק של החברה ברווח נקי שנתי
מכפיל רווח
.שווי שוק מחולק בהון העצמי של החברה
מכפיל הון
.ההון העצמי מחולק בסך המאזן של החברה הון עצמי/מאזן
.רווח נקי מחולק במכירות של החברה
רווח נקי/מכירות
.רווח נקי מחולק בהון העצמי של החברה
רווח נקי/הון עצמי

 

חיפוש נייר
search icon
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
תשואות  
נתוני חברה  
פרופיל חברה  
בעלי עניין  
דוחות כספיים  
אסיפות  
הטבות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
ניתוח טכני  
חדשות  
חדשות והודעות