הפניקס אחזקות בע"מ :דוחות כספיים
  3,841,650.76 :שווי חברה
249944747 :מניות רשומות
  שנתיים   רבעוניים
נתונים רבעוניים
Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016 Q1/2017
98,221,672 97,984,024 99,290,657 100,893,156 102,763,090 103,929,293 סך מאזן
4,159,515 4,176,761 4,250,935 4,483,305 4,806,711 5,082,942 הון עצמי
מכירות
302,396 -94,131 168,640 330,606 396,758 368,910 רווח לפני מס
212,075 -28,908 105,965 218,168 312,403 254,485 רווח נקי
1,088,592 432,687 725,663 -779,772 212,198 73,405 תזרים מזומנים
0.86 -0.12 0.43 0.89 1.27 1.03 רווח למניה
10.22 -82.76 20.7 11.79 10.67 14.24 מכפיל רווח
0.52 0.57 0.52 0.57 0.69 0.71 מכפיל הון
0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 הון עצמי/מאזן
רווח/מכירות
:מקרא
.סך מאזן של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה
.באלפי ש"ח מתואמים
סך מאזן
.הון עצמי של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה
.באלפי ש"ח מתואמים
הון עצמי
.מכירות החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים שלה
.באלפי ש"ח מתואמים
מכירות
רווח לפני מס של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של
.החברה. באלפי ש"ח מתואמים
רווח לפני מס
.רווח נקי של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של החברה
.באלפי ש"ח מתואמים
רווח נקי
תזרים מזומנים של החברה כפי שנלקח מהדוחות הכספיים של
.החברה. באלפי ש"ח מתואמים
תזרים - מזומנים
.הרווח הנקי מחולק בערך הנקוב של המניה
רווח למניה
.מחושב על ידי חלוקת שווי השוק של החברה ברווח נקי שנתי
מכפיל רווח
.שווי שוק מחולק בהון העצמי של החברה
מכפיל הון
.ההון העצמי מחולק בסך המאזן של החברה הון עצמי/מאזן
.רווח נקי מחולק במכירות של החברה
רווח נקי/מכירות
.רווח נקי מחולק בהון העצמי של החברה
רווח נקי/הון עצמי

 

חיפוש נייר
search icon
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
תשואות  
נתוני חברה  
פרופיל חברה  
בעלי עניין  
דוחות כספיים  
אסיפות  
הטבות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
ניתוח טכני  
חדשות  
חדשות והודעות