הבהרה משפטית

  מנורה מבטחים החזקות בע"מ - פרופיל חברה
חיפוש נייר
מידע נוסף
נתוני מסחר  
ציטוט  
שערים יומיים  
תשואות  
נתוני חברה  
פרופיל חברה  
בעלי ענין  
דוחות כספיים  
אסיפות  
הטבות  
גרפים  
יומי  
שנתי  
רב שנתי  
ניתוח טכני  
חדשות  
חדשות והודעות  
ניתוחים טכניים  
כללי
רח' אלנבי 115, תל-אביב 61008 :כתובת מנורה מבטחים החזקות בע"מ :שם
03-7107633 :פקס 03-7107801 :טלפון
ביטוח :ענף קוסט פורר גבאי את קסירר :רו"ח
http://www.menoramivt.co.il :אתר הבית    

החברה, מנורה מבטחים החזקות בע"מ, הינה חברת החזקות אשר עוסקת באמצעות חברות בשליטתה בכל ענפי הביטוח העיקריים, ובכלל זה ביטוח כללי, חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה וגמל) וביטוח בריאות. בנוסף, עוסקת מנורה החזקות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, ובכלל זה בניהול קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות וחיתום. כמו כן, למנורה החזקות פעילויות נוספות כגון השקעה בנדל"ן בחו"ל באמצעות חברה בשליטתה.

דירקטורים
תפקיד שם
דח"צ אביטל שטיין
דירקטור אורלי ירקוני
דירקטור אלה רובינק
יו"ר הדירקטוריון גדליה דורון
דח"צ חיים אהרון
דח"צ יחזקאל צאיג
דירקטור שלמה מילוא
בכירים
שכר תפקיד שם
7238 מנכ"ל חברה בת מרדכי רוזן
3241 מנכ"ל ארי קלמן
2507 מנכ"ל חברה בת דני יצחקי
2425 מנהל יוני טל
1990 מנהל כספים שי קומפל
  יועץ משפטי, מזכיר שמעון עיר-שי
  מנכ"ל חברה בת ערן גריפל
  מנכ"ל חברה בת יהודה בן אסאייג
  מבקר פנים אתי הירשמן

בנות ומסונפות
הערה בהצבעה % בהון % שם חברה
מוחזקת ע"י: מנורה מבטחים ביטוח 80 80 אורות סוכנות לביטוח חיים (2005)
לשעבר דורות חברה לבטוח, לא פעילה 100 100 דורות חברה לניהול קשרי לקוחות
מוחזקת ע"י: מנורה נכסים והשקעות 58 58 חניון אלנבי 115
מוחזקת ע"י: מנורה נכסים והשקעות 66 66 חצרון חברה להשקעות
לא פעילה 25 25 מופת ניהול קרן הון סיכון
לא פעילה 100 100 מנורה - שירותי סוכנים (1994)
מוחזקת ע"י: מנורה פיננסים 100 100 מנורה חיתום וניהול
לשעבר מנורה חברה לביטוח 96.94 96.94 מנורה מבטחים ביטוח
מוחזקת ע"י: מנורה מבטחים ביטוח 100 100 מנורה מבטחים גיוס הון
מוחזקת ע"י: מנורה פיננסים 100 100 מנורה מבטחים גמל
לשעבר מנורה דורות חב' לייזום פרויקטים 100 100 מנורה מבטחים נדל"ן
לשעבר מנורה פיננסים 100 100 מנורה מבטחים פיננסים
מוחזקת ע"י: מנורה מבטחים ביטוח 100 100 מנורה מבטחים פנסיה
לא פעילה 100 100 מנורה ניהול קופות גמל
מוחזקת ע"י: מנורה פיננסים 100 100 מנורה ניהול תיקי השקעות
מוחזקת ע"י: מנורה מבטחים ביטוח 100 100 מנורה נכסים והשקעות
מוחזקת ע"י: מנורה מבטחים פיננסים 100 100 מנורה קרנות נאמנות
לא פעילה 100 100 מנורה שרותי בריאות

100 100 נחלת מנורה חברה לשכון ופיתוח
מוחזקת ע"י: מנורה מבטחים ביטוח 100 100 סיני מורשי חיתום סוכנות לבטוח
מוחזקת ע"י: שומרה חברה לביטוח 100 100 סיני סוכנות לביטוח
מוחזקת ע"י: מנורה מבטחים ביטוח 100 100 שומרה חברה לביטוח
מוחזקת ע"י: שומרה חברה לביטוח 100 100 שומרה נדל"ן