מדדי אמון הציבור

המדור בשיתוף פרופ' האוזר - הקריה האקדמית וביזפורטל
אין נתונים להצגה

תיאור המדדים

ההחלטה לרכוש או למכור נכסים פיננסיים דוגמת מניות ואג"ח היא מורכבת, נחשבת למסובכת, והיא דורשת תשומת לב מיוחדת בהתחשב בעובדה שההשקעות בניירות ערך היא חלק מהחיסכון של הציבור להבטחת עתידו הכלכלי.

ישנם גורמים רבים שמשפיעים על המסחר במניות, באג"ח ובמכשירים פיננסים אחרים, ובכללם: גורמים כלכליים פונדמנטליים, בישראל ומחוצה לה, מיסים, טכנולוגיה, זמינות, רגולציה, תקשורת, וגם אמון המשקיעים בשוק ההון בכלל, ובשוק המניות והאג"ח בפרט.

לגבי אמון הציבור, קיימים מדדים שונים ומגוונים למדידת אמון הציבור בשוק ההון. מדדי אמון הציבור המתפרסמים באתר זה מבוססים על ניסיון מצטבר בעולם ובספרות הכלכלית, והם מיועדים לשקף במידה מסוימת את אמון הציבור בשוק ההון באמצעות תוצאות ההחלטה של המשקיעים השונים במסחר עצמו, במחירי המניות, במחירי האג"ח, תנודתיותן, פעילות בעלי העניין, יחס התקשורת לאירועים בשוק ההון, ועוד.

מדדי אמון הציבור מתפרסמים בשיתוף פעולה של מערכת קו מנחה ביחד עם הקריה האקדמית אונו, באמצעות פרופסור שמואל האוזר, ראש מכון המחקר של הקריה האקדמית אונו, למדידת אמון ציבור בשוק ההון.

מכון המחקר הוא במימון הקריה האקדמית אונו במסגרת הפעילות החברתית במשק הישראלי בכלל, ובמסגרת שוק ההון בפרט. מכון המחקר, בשיתוף פעולה עם קו מנחה, מציג שלושה סוגי מדדים:

  • מומנטום ותנודתיות בשוק המניות, אג"ח, ומטבעות קריפטו
  • פעילות בעלי עניין בבורסה
  • מידת החשיפה של השוק לחדלות פרעון

המומנטום של שוק המניות נאמד לפי היחס בין שערי המניות הכלולות במדד ת"א-35 (ממוצע נע על פני 5 ימים) לבין הממוצע הנע של שערי המניות במהלך 250 ימי המסחר האחרונים. יחס חיובי (מעל ל- 0) עשוי להוות אינדיקציה לסנטימנט חיובי של שערי מניות. יחס שלילי (מתחת ל- 0) עשוי להוות אינדיקציה לסנטימנט שלילי של שערי המניות בבורסה.

הסנטימנט בשוק המניות נמדד גם באמצעות נפחי המסחר באופציות. אופציות Call מאפשרות לרוכשים אותן ליהנות מעליית מחירים בשוק. אופציות Put מאפשרות לרוכשים אותן ליהנות מירידת מחירים בשוק. מדד זה נאמד כממוצע נע של היחס בין נפחי המסחר באופציות Call לבין נפחי המסחר באופציות Put, והוא נחשב בעיני סוחרים בשווקים השונים כאינדיקציה לסנטימנט חיובי של המשקיעים כלפי שוק המניות, כשהוא גדול מ- 1, וסנטימנט שלילי כשהוא קטן מ- 1.

לגבי הסיכון לחדלות פירעון בשוק ההון, הוא נאמד לפי היחס בין סך השווי של החברות שהתשואה לפדיון שלהן גבוהה מ- 8% בתוספת ריבית בנק ישראל, לבין סך שווי של האג"ח של כלל החברות שהנפיקו בבורסה. אומדן הסיכון לחדלות פירעון מבוסס על ההנחה שמחיר הון של אג"ח גבוה מ- 8% בחברות, מעיד על קשיים פיננסים וקשיים בגיוס חוב. בתקופות משבר, דוגמת המשבר בשנת 2008.

לגבי התנודתיות, מידת התנודתיות של מחירי ניירות ערך מושפעת ממידע חדש לגבי הפעילות העסקית בחברה, מגורמים כלכליים פונדמנטליים, אירועים פוליטיים וגיאופוליטיים משמעותיים, משברים שמשפיעים על יחסם של המשקיעים לשוק ההון, וכדומה.

השיטות המקובלות לאומדן תנודתיות כוללות: סטיית תקן או סטיית תקן גלומה במחירי האופציות. אחד המדדים הידועים הוא מדד ה- VIX המבוסס על התנודתיות הגלומה במסחר באופציות. אומדן התנודתיות שאנחנו משתמשים מוצג במונחים שנתיים והוא נאמד על בסיס נתונים יומיים של שערי המניות הכוללים את שער המניות הגבוה והנמוך בכל יום. (*)

לגבי פעילות בעלי ענין, היא נאמדת על ידי ממוצע נע של היחס בין סך בעלי עניין רוכשים לבין סך בעלי עניין מוכרים. ההנחה היא שרכישות (מכירות) של בעלי עניין עשויות להוות אינדיקציה לעלייה (ירידה) של שערי המניות בחברה (**)

לגבי תנודתיות במטבעות הקריפטו, אנחנו מציגים את הביטקוין והאיטריום כשני מטבעות בולטים במסחר העולמי. התנודתיות נובעת מאי הוודאות לגבי זהות הפעילים בשוקי ההון בעולם, האחראים על הביקוש ועל ההיצע, ומאי הוודאות לגבי עתידם של המטבעות הדיגיטליים והגורמים המשפיעים על אופיים וערכם של המטבעות הדיגיטליים.

מכון המחקר של הקריה האקדמית אונו מבקש לממן ממחקרים אקדמיים בתחום אמון הציבור בשוק ההון. בין השאר, המכון מבקש לקדם מחקרים ביחס לשאלה: באיזו מידה מדד אמון הציבור מגלמים אינפורמציה חשובה למשקיעים, והאם מדדי אמון הציבור אינפורמטיביים במידה זו או אחרת, ואולי אף יש בהם כדי להצביע על מגמות (leading indicators) בשוק המניות, בשוק האג"ח ובשוק הקריפטו.

על בסיס הניסיון המצטבר ומחקרים אלו, מכון המחקר בשיתוף עם קו מנחה יעדכנו, ישנו, ו/או יוסיפו מדדי אמון חדשים המבוססים על פעילות המשקיעים במסחר בבורסה.

תנודתיות שערי המניות

אומדן התנודתיות במונחים שנתיים נאמד על בסיס נתונים יומיים של מדד מניות ת"א-35, הכוללים את שער המדד הגבוה והנמוך בכל יום. בתקופות משבר, דוגמת המשבר בשנת 2008, המדד הגיעו לשיא של 55%, ומאז הוא ירד והגיע לממוצע של כ- 10% בשנת 2018.

בדרך כלל, לגבי מניות, תנודתיות גבוהה מ- 20% מעידה על חשש גדול של המשקיעים מהאירועים הצפויים בשוק ההון. תנודתיות גדולה מ- 30% מעידה על פאניקה בשוק ההון.

תנודתיות שערי אג"ח

התנודתיות נובעת מאי הוודאות לגבי שינויי ריבית בשוק ומהאפשרות לחדלות פירעון של החברה.

אומדן התנודתיות במונחים שנתיים נאמד על בסיס נתונים יומיים של שערי מדד תלבונד-20 הכוללים את שער המדד הגבוה והנמוך בכל יום. בתקופות משבר, דוגמת המשבר בשנת 2008, המדד הגיעו לשיא של 33%, ומאז הוא ירד והגיע לממוצע של כ- 2.5% בשנת 2018.

בדרך כלל, לגבי אג"ח, תנודתיות של מדד שהיא גבוהה מ- 6% מעידה על חשש גדול של המשקיעים מהאירועים הצפויים בשוק ההון בכלל ומההסתברות לחידלון פירעון של החברה בפרט. תנודתיות גדולה מ- 10% מעידה על פאניקה בשוק ההון.

תנודתיות מטבע הקריפטו - ביטקוין

אומדן התנודתיות במונחים שנתיים נאמד על בסיס נתונים יומיים של שערי הביטקוין הכוללים את שער המטבע הגבוה והנמוך בכל יום. בשנת 2014 ובשנת 2018, תנודתיות המדד הייתה גבוהה במיוחד, יותר מ- 150%. בשנת 2018 ממוצע המדד עמד על 64%.

התנודתיות הגבוהה נובעת מאי הוודאות לגבי זהות הפעילים בשוקי ההון בעולם, עתידם של המטבעות הדיגיטליים, והגורמים המשפיעים על אופיים וערכם של המטבעות הדיגיטליים.

תנודתיות מטבע קריפטו - האיטריום

אומדן התנודתיות במונחים שנתיים נאמד על בסיס נתונים יומיים של שערי האיטריום הכוללים את שער המטבע הגבוה והנמוך בכל יום. בכל השנים האחרונות, תנודתיות המדד הייתה גבוהה במיוחד, יותר מ- 150%. בשנת 2018 ממוצע המדד עמד 83%.

התנודתיות הגבוהה נובעת מאי הוודאות לגבי זהות הפעילים בשוקי ההון בעולם, עתידם של המטבעות הדיגיטליים, והגורמים המשפיעים על אופיים וערכם של המטבעות הדיגיטליים.

סיכון חדלות פירעון

הסיכון לחדלות פירעון בשוק ההון נאמד לפי היחס בין סך השווי של החברות שהתשואה לפדיון שלהן גבוהה מ- 8% בתוספת ריבית בנק ישראל, לבין סך שווי של האג"ח של כלל החברות שהנפיקו בבורסה. אומדן הסיכון לחדלות פירעון מבוסס על ההנחה שמחיר הון של אג"ח גבוה מ- 8% בחברות, מעיד על קשיים פיננסים וקשיים בגיוס חוב. בתקופות משבר, דוגמת המשבר בשנת 2008, המדד הגיעו לשיא של 22.4%, ומאז הוא ירד והגיע אף לשפל של כ- 1.3% בשנת 2018.

(הערה: ניירות ערך בולטים עם תשואה גבוהה מ- 8%)

פעילות בעלי עניין

עילות בעלי עניין בשוק נאמדת על ידי ממוצע נע של היחס בין סך בעלי עניין רוכשים לבין סך בעלי עניין מוכרים. המדד מבוסס על ממצאים אמפיריים בספרות הכלכלית, לפיהם רכישות (מכירות) של בעלי עניין עשויות להוות אינדיקציה לעלייה (ירידה) של שערי המניות בחברה.

(הערה: ניירות ערך בולטים של בעלי עניין רוכשים, ובעלי עניין מוכרים)

היחס בין אופציות Call לבין אופציות Put

מדד זה נאמד כממוצע נע של היחס בין נפחי המסחר באופציות Call לבין נפחי המסחר באופציות Put, והוא נחשב בעיני סוחרים בשווקים השונים כאינדיקציה לסנטימנט חיובי של המשקיעים כלפי שוק המניות, כשהוא גדול מ- 1, וסנטימנט שלילי כשהוא קטן מ- 1.

מומנטום של שוק המניות

המומנטום של שוק המניות נאמד לפי היחס בין שערי מדד המניות הכלולות במדד ת"א-35 לבין הממוצע הנע של שערי המניות בשנה האחרונה. יחס חיובי (מעל ל- 0) עשוי להוות אינדיקציה לסנטימנט חיובי של שערי מניות. יחס שלילי (מתחת ל- 0) עשוי להוות אינדיקציה לסנטימנט שלילי של שערי המניות בבורסה.

מומנטום של שוק האג"ח

המומנטום של שוק האג״ח נאמד לפי היחס בין שערי מדד תל בונד 20 לבין הממוצע הנע של שערי המדד בשנה האחרונה. יחס חיובי (מעל ל- 0) עשוי להוות אינדיקציה לסנטימנט חיובי של שערי מניות. יחס שלילי (מתחת ל- 0) עשוי להוות אינדיקציה לסנטימנט שלילי של שערי המניות בבורסה.

המוצע כאן לבין VIX, מצאנו מקדם מתאם של כ- 93%, בין השניים, למרות שהממוצע של המדד הנוכחי נמוך במקצת מזה של ה- VIX.

* - ראה מאמר של פרקינסון (1980) “The extreme value method for estimating the variance of the rate of return,” Journal of Business 53, 61–65.. ראה גם מאמר של האריס וילמץ (2007), " Estimation of the Conditional Variance-Covariance Matrix of Returns using the Intraday Range ". בבדיקה של תוצאות המדד

** - ראה, לדוגמא, סקירה בינלאומית בסוגיה של: נג, וואנג (2016), Insider Trading, Informativeness, and Price Efficiency Around the World.

קרא עוד
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות